สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,979
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,778
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,764
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 134
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 233,786
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 วรรคสอง และข้อ 22.1 แห่งข้อบังคับสมาคมตำรวจ พ.ศ.2545 ให้อำนาจคณะกรรมการสมาคมตำรวจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติและในการประชุมคณะกรรมการสมาคมตำรวจครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2546 มีมติให้เป็นเอกฉันท์ให้ออกระเบียบสมาคมตำรวจ ว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมตำรวจ ว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา พ.ศ.2546”
 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 

ข้อ 3. จังหวัดใดที่มีสมาชิกสมาคมตำรวจประเภทสามัญรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 100 คน และสมควรจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา ให้คณะกรรมการสมาคมตำรวจทำหนังสือแจ้งสมาชิกสมาคมตำรวจที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ร่วมกันจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขายื่นต่อสมาคมตำรวจได้ โดยกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมตำรวจสาขาลักษณะทำนองเดียวกับการบริหารจัดการของสมาคมตำรวจ และให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมตำรวจสาขาจังหวัด......................”
 

เมื่อดำเนินการแล้วให้สมาคมตำรวจลงทะเบียนรับเป็นสาขาของสมาคม โดยสมาคมตำรวจสาขาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับหนังสือตอบรับยืนยันการเป็นสมาคมตำรวจสาขาแล้ว
 

ข้อ 4. ให้มีกรรมการสมาคมตำรวจสาขาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหาร มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 19 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีข้าราชการตำรวจระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
 

คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขานี้ได้มาจากสมาชิกสามัญในสมาคมตำรวจสาขานั้น เลือกตั้งกันเองเป็นประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขา 1 คน ส่วนกรรมการสมาคมตำรวจสาขาในตำแหน่งอื่น ๆ ให้ประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขาเป็นผู้คัดเลือกจากสมาชิกของสมาคม
 

ประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขา ให้นายกสมาคมตำรวจเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งส่วนคณะกรรมการบริหารของสมาคมตำรวจสาขา ให้ประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขาเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง และรายงานให้สมาคมตำรวจทราบ
 

ประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจกรรมของสมาคมตำรวจสาขาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมตำรวจ รวมทั้งติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมของสมาคมตำรวจสาขา และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมตำรวจได้
 

ข้อ 5. คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระให้เรียกสมาชิกสามัญในสมาคมตำรวจสาขานั้น ประชุมพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขาเสนอให้นายกสมาคมแต่งตั้งภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันเลือกตั้งและให้นายกสมาคมตำรวจลงนามแต่งตั้งภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสมาคมตำรวจสาขาว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา คัดเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเสนอประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างโดยให้รายงานสมาคมตำรวจทราบ และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของกรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่เหลือนั้นไม่ถึง 180 วัน จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งก็ได้
 

ข้อ 6. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสมาคมตำรวจสาขาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 

6.1 ตาย
 

6.2 ลาออก
 

6.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
 

6.4 คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขาลงมติให้ออกด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุมโดยวิธีลงคะแนนลับ
 

ข้อ 7. กรรมการสมาคมตำรวจสาขาที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง  ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการสมาคมตำรวจสาขา  และให้มีผลนับแต่วันที่ลาออกแล้วรายงานให้สมาคมตำรวจทราบ
 

ข้อ 8. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา
 

8.1 เป็นตัวแทนในการดำเนินงานของสมาคมตำรวจสาขาภายในจังหวัดตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสมาคมตำรวจ
 

8.2 รับนโยบายและคำสั่งของคณะกรรมการสมาคมตำรวจมาปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจของสมาคมตำรวจสาขา
 

8.3 ออกระเบียบภายในเพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยระเบียบนั้นต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับระเบียบของสมาคมตำรวจ
 

8.4 แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมตำรวจสาขา
 

8.5 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตำรวจสาขา  ในการนี้ให้แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา  และอนุกรรมการสมาคมตำรวจสาขาเพื่อบริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามจำนวนที่สมควร  กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของผู้แต่งตั้ง
 

8.6 จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน  และการดำเนินกิจกรรมของสมาคมตำรวจสาขาให้ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
 

8.7 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ  ของสมาคมตำรวจสาขา  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  สามารถตรวจสอบได้เมื่อสมาชิกต้องการทราบ
 

8.8 สำรวจข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว  และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสมาคมตำรวจสาขา  จัดทำบัญชีทำเนียบไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ  โดยจัดทำให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 

8.9 บริการทางด้านสวัสดิการให้กับสมาชิกตำรวจสาขา  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในเรื่องการเจ็บป่วย  เรื่องงานศพของสมาชิกสมาคมและข้าราชการตำรวจในจังหวัด  ทั้งที่เกษียณอายุแล้วและข้าราชการตำรวจระหว่างประจำการที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 

8.10 ดูแลเรื่องการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจ ตามขีดความสามารถ
 

8.11 รับสมัครสมาชิกเพื่อส่งให้สมาคมตำรวจลงทะเบียนและออกบัตรประจำตัวสมาชิกโดยขยายเครือข่ายของสมาชิกสามัญ  และวิสามัญภายในจังหวัด  ให้มีสมาชิกทั้งสองประเภทรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000  คน    ภายในระยะเวลา 3 ปี  นับแต่วันจัดตั้ง
 

8.12 เป็นศูนย์กลางของสมาคมตำรวจในการช่วยเหลือทางด้าน  กฎหมายวิชาการ และสวัสดิการกับสมาชิกในจังหวัด
 

8.13 คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น  และบุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นประจำปีอย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดเลือก
 

8.14 คัดเลือกบุคคลดีศรีจังหวัด ปีละ 2 คน
 

8.14.1 บุคคลประกอบคุณความดีและมีชื่อเสียงภายในจังหวัด
 

8.14.2 บุคคลที่เกิดในจังหวัดแต่มีชื่อเสียงในส่วนกลางหรือในประเทศ
 

8.15 จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจการของสมาคมตำรวจสาขาและจัดหาเงินกองทุนเพื่อจ่ายเป็นรางวัลให้กับุคคลตามข้อ 8.13 และ ข้อ 8.14
 

8.16 ประชาสัมพันธ์ชีวประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี แล้วให้ส่งสมาคมตำรวจ 1 ชุด ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี
 

8.17 คัดเลือกราษฎรอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมและราษฎรอาสาสมัครรักษาชุมชนภายในจังหวัดเพื่อส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากสมาคมตำรวจ
 

ข้อ 9 คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขาต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมตำรวจสาขา  การประชุมต้องมีกรรมการสมาคมตำรวจสาขาเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  มติของที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  หากคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด