สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,823
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,346
จำนวนผู้ลงทะเบียน 19,176
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 302
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 287
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 349,616
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
กิจกรรมสมาคม
นายกสมาคมตำรวจ นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประธานชมรมเครือข่ายเพื่อนตำรวจยื่นข้อเสนอแนะการปฏิรูปตำรวจต่อ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … รัฐสภา นายกสมาคมตำรวจ นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประธานชมรมเครือข่ายเพื่อนตำรวจยื่นข้อเสนอแนะการปฏิรูปตำรวจต่อ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … รัฐสภา
25 พ.ย. 64   เข้าชม 8 ครั้ง
วันที่ 25พ.ย.64 เวลา 09.00 น.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.อัตชัย ดวงอัมพร ประธานชมรมเครือข่ายเพื่อนตำรวจ พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯชมรมฯได้ยื่นข้อเสนอแนะการปฏิรูปตำรวจต่อ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … รัฐสภา ในหลายประเด็นโดยประเด็นสำคัญต้องการให้คง ก.ต.ช.ไว้(ในร่างฯเหลือเพียง ก.ตร.)และให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก.ต.ช. และกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งเป็นคนนอกมิใช่ตำรวจทั้งหมดไปเป็นกรรมการ ก.ต.ช. เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานตำรวจและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ส่วนการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานและคณะกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติ กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการตำรวจ (ก) ข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บัญชาการถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 คน (ข)ผู้ซึ่งเคยรับราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 5 คน
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้อำนาจทางการเมืองและอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
กับอีกประเด็นที่สำคัญคือการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการแต่งตั้งตามร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …มาตรา 69 วรรคสาม และมาตรา 80 วรรคสอง ต้องยกเลิกไป เพราะเป็นปัญหาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมเป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ดีมีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 258ง.(4) ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ