สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 9,752
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,628
จำนวนผู้ลงทะเบียน 20,448
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 79
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 228
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 435,796
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจของสมาคมตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจของสมาคมตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
26 มี.ค. 64   เข้าชม 909 ครั้ง

 โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจของสมาคมตำรวจ

ประจำปีการศึกษา 2564

  1. ที่มาของโครงการ

               สมาคมตำรวจ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯที่ว่า “เป็นสมาคมที่สร้างประโยชน์เพื่อตำรวจและประชาชน” จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯที่ยังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรธิดา

       2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาของข้าราชการตำรวจที่ เรียนดี มีความประพฤติดี

2.2 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ

2.3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

                      2.4 เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการตำรวจต่อพี่น้องประชาชน

       3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน

3.1 เป็นบุตรหรือธิดาที่ถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร - ผู้บังคับหมู่

3.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี

3.3 ระดับการศึกษาทุกระดับแต่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี

        4. คุณสมบัติของผู้ปกครอง

4.1 เป็นข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร - ผู้บังคับหมู่ ที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยอันดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้สนับสนุนการศึกษาของบุตรธิดา

4.3 ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตำรวจก่อนหรือในวันที่ยื่นขอรับทุน

        5. การคัดเลือกผู้รับทุน

5.1 มอบหมายให้ หัวหน้าสมาคมตำรวจสาขา และคณะกรรมการสาขา ร่วมกับตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 นาย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด โดยให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรม

                     5.2 สมาคมตำรวจ ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจจังหวัดละ 1 ทุนๆละ 5,000 บาท

                     5.3 ในกรณีมีผู้ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติม สมาคมตำรวจสาขา สามารถพิจารณามอบเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวนทุน ตามที่เห็นสมควร  โดยให้แจ้งให้สมาคมตำรวจทราบ

        6. การมอบทุนการศึกษา

           เมื่อได้พิจารณาผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสมาคมตำรวจ เพื่อดำเนินการโอนเงินและมอบหมายให้หัวหน้าสมาคมสาขา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาต่อไป

       7. ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ

                    15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 (โดยกำหนดการมอบทุนต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา)

       8. งบประมาณ

                     8.1 สมาคมตำรวจ จัดสรรงบประมาณ จากโครงการเดิน-วิ่งการกุศลลอยฟ้า

                     8.2 จากผู้สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมของแต่ละสมาคมตำรวจสาขา

        9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 บุตรธิดาข้าราชการตำรวจที่เรียนดี มีความประพฤติดี ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นการ

บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                      9.2 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน

                                               

                                        พล.ต.อ.วินัย    ทองสอง   

                                             ผู้อนุมัติโครงการ