สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,979
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,778
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,764
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 134
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 233,786
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ยุทธศาสตร์สมาคมตำรวจ (พ.ศ.2552-2554)

ยุทธศาสตร์สมาคมตำรวจ (พ.ศ.2552-2554)

พลตำรวจเอก วิสุทธิ์  กิตติวัฒน์  นายกสมาคมตำรวจ

----------------------- 

จุดมุ่งหมายสูงสุด  (Goals)

ดำเนินการด้วยมรรควิธีต่างๆ  ภายในกรอบของกฎหมายและความเหมาะสม  ที่จะให้บรรลุจุดหมายสูงสุดในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่  การประพฤติตนตามหลักจริยธรรมและในอาชีพตำรวจ  และสมาคมตำรวจเป็นสมาคมวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมการรักษากฎหมายความเป็นธรรม  และการบริการสังคมเป็นสรณะภารกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

บ้านเมืองสงบสุข  ประชาชน  ปลอดภัย  ประเทศชาติ  สามารถพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอย่างราบรื่น  และต่อเนื่องได้ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสูงยิ่งในการรักษากฎหมาย  การอำนวยความยุติธรรม  และการพิทักษ์บริการประชาชนของตำรวจ  และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในลักษณะของการใช้วิทยาการและความรู้อย่างเป็นมืออาชีพด้วยจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง  ซึ่งสมาคมตำรวจจะมีส่วนสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนอย่างสำคัญ

ยุทธศาสตร์  (Strategy)

1.  สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ  ที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกันอย่างเต็มที่  แต่สมาคมตำรวจในฐานะองค์กรนิติบุคคลตามกฎหมาย  จะยังคงรักษาความเป็นองค์กรอิสระที่จะริเริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

2.  ปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการรับรู้ศึกษา  วิเคราะห์  และเผชิญหน้ากับปัญหาของสังคมที่ประชาชนให้ความสนใจ  และที่มีผลกระทบกับความชอบธรรม  และความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน

3.  การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงของสมาคมตำรวจจะอยู่ในกระแสของการรับรู้การตรวจสอบของสังคมตลอดเวลาและจะเสาะแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกสาขาอาชีพ


นโยบายการทำงาน  (2552-2554)

แนวนโยบายของสมาคมตำรวจจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์  ซึ่งนโยบายทุกข้อ  โครงการทุกเรื่องและกิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีส่วนที่นำไปสู่การบรรลุจุดหมายสูงสุดของสมาคมในการยกระดับอาชีพตำรวจเป็นวิชาชีพ

 

1.  มุ่งที่จะสร้างเสริมให้สมาคมตำรวจเป็นที่มั่นใหม่อันเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ตลอดจนปัญหาต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ   และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.  จะเป็นกระจกเงาสะท้อนปัญหา  จุดบกพร่อง  และจุดเด่นต่างๆ  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ  เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

3.  สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการปฏิบัติงานตามภารกิจการบังคับใช้กฎหมาย  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้โปร่งใส  มีคุณภาพและคุณธรรม  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และเพื่อให้ตำรวจเป็นสถาบันที่มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ “ซื่อสัตย์  สามารถ  ศรัทธา  น่าเชื่อถือ”

4.  ส่งเสริมการศึกษา  และสนับสนุนการฝึกอบรมของตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการศึกษาวิจัย  ค้นคว้า  พัฒนา  และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานรวมทั้งเผยแพร่วิทยาการสมัยใหม่  เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำรวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของสังคมยิ่งขึ้น

5.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจ  และผู้ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน  ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ตามหลักศีลธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  กับทั้งจะทำการประกาศยกย่องเกียรติคุณของผู้ที่ประกอบคุณความดี  เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามเอาเป็นแบบเยี่ยงอย่างด้วย

6.  มุ่งที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสงเคราะห์  ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ  แก่ข้าราชการตำรวจและมวลสมาชิก

7.  ส่งเสริมการรักษาสิทธิ  เสรีภาพ  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและร่วมกันขจัดความไม่เป็นธรรมในสังคม  โดยจะสนับสนุน  และเข้าร่วมในเวทีของการต่อสู้เพื่อสิทธิอันพึ่งมีพึงได้ของข้าราชการตำรวจ  และปกป้อง  ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและความอธรรมทั้งหลาย

8.  จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท  และ  เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมตำรวจแก่ประชาชน  สร้างภาพลักษณ์ทางสังคมว่า  เป็นสมาคมผู้พิทักษ์ที่อาทรและเป็นมิตรที่ดีของประชาชน

9.  สมาคมตำรวจในยุคใหม่  จะเคลื่อนไหวด้วยพลังที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งมีพลังชีวิตและช่องว่างที่จะขยายพัฒนาทั้งจำนวนมวลสมาชิก  และ  สาขาออกไปเป็นสายโยงใย  แผ่ไปทั่วประเทศเหมือนดังกระจายแพร่ออกไป  ในบางกรณีหากแม้จะใช้กระบวนการทางการเมือง  เป็นพาหนะให้บรรลุเป้าหมาย  แต่สมาคมตำรวจก็ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางการเมือง
 

สำหรับแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ  ที่จะให้บรรลุตามจุดหมายสูงสุด  เป้าประสงค์และนโยบายของสมาคม  จะได้รวบรวมนำเสนอให้ทราบทั่วกันในรายละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป