สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,982
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,765
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,754
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 111
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 161
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 223,057
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ระเบียบสมาคมตำรวจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา พ.ศ. 2546

ระเบียบสมาคมตำรวจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา พ.ศ. ๒๕๕๖

-----------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ วรรคสอง และข้อ ๒๒.๑ แห่งข้อบังคับสมาคมตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๑ ลง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคสอง และข้อ ๔.๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ ให้อำนาจคณะกรรมการสมาคมตำรวจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติ และมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกและแก้ไขระเบียบสมาคมตำรวจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา ดังมีสาระต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมตำรวจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมตำรวจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ จังหวัดใดที่มีสมาชิกสมาคมตำรวจประเภทสามัญและวิสามัญรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และสมควรจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา ให้นายกสมาคมตำรวจหรือผู้แทนร่วมกับสมาชิกในจังหวัดนั้นๆ จัดตั้งสมาคมตำรวจสาขายื่นต่อสมาคมตำรวจ  โดยกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมตำรวจสาขาในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการของสมาคมตำรวจ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมตำรวจสาขาจังหวัด................”

                  เมื่อดำเนินการแล้วให้สมาคมตำรวจรับเป็นสาขาของสมาคมโดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมตำรวจและแจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบ

                  ข้อบังคับสมาคมตำรวจสาขา ให้อนุวัตรตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมตำรวจ

                  สมาคมตำรวจสาขาไม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นตัวแทนสมาคมตำรวจในแต่ละท้องที่หรือแต่ละจังหวัด

ข้อ ๕ ให้มีกรรมการสมาคมตำรวจสาขาคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหาร มีจำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน  อย่างมากไม่เกิน ๓๕ คน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีข้าราชการหรือผู้เคยเป็นข้าราชการตำรวจร่วมเป็นกรรมการด้วย  ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ                     

        นายกและรองนายกสมาคมตำรวจสาขา ให้มาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสามัญในสมาคมตำรวจสาขานั้น  โดยเลือกนายกสมาคมตำรวจสาขา ๑ คน รองนายกสมาคมตำรวจสาขาอีก ไม่เกิน ๔ คน  ส่วนคณะกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ให้นายกและรองนายกสมาคมตำรวจสาขาร่วมกันสรรหา จากสมาชิกสามัญของสมาคม

                  เมื่อเลือกตั้งและสรรหากรรมการได้ครบถ้วนแล้ว ให้นายกสมาคมตำรวจสาขารายงานให้นายกสมาคมตำรวจทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อให้นายกสมาคมตำรวจออกคำสั่งแต่งตั้ง 

          นายกสมาคมตำรวจสาขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจกรรมของสมาคมตำรวจสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคมตำรวจ รวมทั้งติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ  เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมของสมาคมตำรวจสาขา              

         สมาชิกสามัญผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมสาขา ต้องดำรงสมาชิกภาพมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมตำรวจสาขาต้องเป็นสมาชิกสามัญและ ต้องเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมสาขามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

                  การเลือกตั้งกรรมการชุดก่อตั้งและกรรมการถาวรชุดแรกให้ยกเว้นระเบียบข้อนี้

                  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน หากไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมตำรวจสาขาให้เป็นรองนายกสมาคมตำรวจสาขาคนที่ ๑ โดยตำแหน่ง  

ข้อ ๖ คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี  และจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า ๒ วาระติดต่อกันมิได้ เมื่อครบวาระให้นายกสมาคมสาขา เรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จใน ๖๐ วัน นับแต่วันครบวาระ และต้องส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันเลือกตั้ง

                  เมื่อคณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุไม่อาจบริหารต่อไปได้ให้รักษาการในหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่                              

                  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสมาคมตำรวจสาขาว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา คัดเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าทำหน้าที่แทนและแจ้งต่อนายกสมาคมตำรวจเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งก็ได้                                 

                  ในกรณีที่กรรมการที่เป็นนายกสมาคมสาขาว่างลง  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลื่อนกรรมการลำดับถัดไปทำหน้าที่แทน  หากไม่มีบุคคลผู้รักษาการแทน ให้คณะกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการผู้อาวุโสสูงสุด หรือผู้ที่เหมาะสมรักษาการในตำแหน่งนายกสมาคมสาขาไปพลางก่อน และให้ผู้รักษาการรีบดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่ตามข้อ ๕ โดยเร็ว

ข้อ ๗ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

        นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสมาคมตำรวจสาขาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                  ๗.๑ ตาย                    

                   ๗.๒ ลาออก

                   ๗.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ

                   ๗.๔ คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขาลงมติให้ออกด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุมโดยวิธีลงคะแนนลับ

ข้อ ๘ กรรมการสมาคมตำรวจสาขาที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง  ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกสมาคมตำรวจสาขา  และให้มีผลนับแต่วันที่รับใบลาออกหรือวันที่ชำระหนี้สินที่มีต่อสมาคมตำรวจสาขาเรียบร้อยแล้ว และรายงานให้นายกสมาคมตำรวจทราบ

ข้อ ๙ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา

                 ๙.๑ เป็นตัวแทนในการดำเนินงานของสมาคมตำรวจสาขาภายในจังหวัดตามที่กำหนดไว้ ในนโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคมตำรวจ หากคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขามีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของสมาคมตำรวจให้เสนอสมาคมตำรวจเพื่ออนุมัติ หากเป็นโครงการหรือนโยบายเร่งด่วนให้ดำเนินการไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานผลการปฏิบัติให้สมาคมตำรวจพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้โครงการหรือนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมตำรวจและสมาคมตำรวจสาขา

                 ในการบริหารของคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติภารกิจของสมาคมสาขาตามความเหมาะสม คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งไม่เกินวาระของคณะกรรมการผู้แต่งตั้ง      

                  ๙.๒ รับนโยบายและคำสั่งของคณะกรรมการสมาคมตำรวจมาปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจของสมาคมตำรวจสาขา

                  ๙.๓ ออกระเบียบภายในเพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยระเบียบนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมตำรวจ

                  ๙.๔ แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมตำรวจสาขา

                  ๙.๕ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตำรวจสาขา 

                  ๙.๖ จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน  และการดำเนินกิจกรรม  ของสมาคมตำรวจสาขาที่เกี่ยวพันงบประมาณของสมาคมให้ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้เมื่อผู้เกี่ยวข้องร้องขอ

                  ๙.๗ จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมตำรวจสาขา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้เมื่อผู้เกี่ยวข้องร้องขอ

                  ๙.๘ สำรวจข้าราชการที่เกษียณอายุ  และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสมาคมตำรวจสาขาจัดทำทำเนียบไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ โดยจัดทำให้เป็นปัจจุบันเสมอ

                  ๙.๙ รับสมัครสมาชิกทุกประเภท และขยายเครือข่ายสมาชิกภายในจังหวัดให้มีสมาชิกรวมกัน  ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ภายในเวลา ๔ ปี นับแต่วันก่อตั้ง

                         เมื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว ให้แจ้งข้อมูลให้นายกสมาคมตำรวจทราบเพื่อจัดทำสารบบ สมาชิกในฐานข้อมูลรวมของสมาคมตำรวจ และเพื่อให้นายกสมาคมตำรวจออกบัตรประจำตัวสมาชิกต่อไป  

                  ๙.๑๐ เป็นศูนย์กลางของสมาคมตำรวจในการช่วยเหลือด้านกฎหมาย วิชาการ และสวัสดิการสำหรับสมาชิกในจังหวัด อาทิเช่น การเสียชีวิต ดูแลการศึกษาของบุตรสมาชิกตามขีดความสามรถของสมาคมตำรวจสาขา  

                  ๙.๑๑ คัดเลือกคนดีศรีจังหวัดซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไปที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติราชการดีเด่น หรือเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น หรือบุคคลที่เกิดในจังหวัดแต่สร้างชื่อเสียงในจังหวัดอื่นอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ คน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันประชุมใหญ่ของสมาคมตำรวจสาขา                          

                  ๙.๑๒ ประชาสัมพันธ์ชีวประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลประจำปี สำเนาส่งให้สมาคมตำรวจ ๑ ชุด หลังจากประกาศรางวัลบุคคลผู้ได้รับรางวัลแล้ว

                  ๙.๑๓ ทำโครงการราษฎรอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมและราษฎรอาสาสมัครรักษาชุมชนภายในจังหวัดเพื่อส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากสมาคมตำรวจ

                  ๙.๑๔ จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมตำรวจสาขา และจัดหากองทุนเพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการ หรือรางวัลให้กับบุคคลหรือสมาชิกตามข้อ ๙.๑๐ - ๙.๑๓

ข้อ ๑๐ อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกแต่ละประเภท

          ๑๐.๑ ในระยะเตรียมการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมตำรวจสาขา

          ๑๐.๒ เมื่อจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขาเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับผู้เป็นสมาชิกใหม่ ให้ใช้อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกเป็นดังนี้

                  ๑๐.๒.๑ ค่าลงทะเบียนสมาชิกสามัญ  ๕๐ บาท และค่าบำรุงตลอดชีพ ๓๐๐ บาท

                  ๑๐.๒.๒ ค่าลงทะเบียนสมาชิกวิสามัญ  ๕๐ บาท ค่าบำรุงรายปีๆ ละ ๒๐๐ บาท ค่าบำรุงตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท  หากขาดการชำระค่าบำรุงรายปีเกินกว่า ๒ ปีติดต่อกัน ให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพ

สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขาต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมตำรวจสาขา การประชุมต้องมีกรรมการสมาคมตำรวจสาขาเข้าร่วม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  มติของที่ประชุมถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  หากคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด         

          การประชุมใหญ่ของสมาคมตำรวจสาขา ให้ดำเนินการโดยใช้ข้อบังคับของสมาคมตำรวจ   โดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมตำรวจสาขา                           

                    ๑๒.๑ มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสมาคมตำรวจ   

                    ๑๒.๒ สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง เป็นกรรมการสมาคมตำรวจสาขา คณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการ ที่สมาคมตำรวจสาขากำหนด

                    ๑๒.๓ มีสิทธิอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขาจะพิจารณาเป็นกรณีไป

                    ๑๒.๔ มีสิทธิ์ใช้บัตรสมาชิกของสมาคมตำรวจสาขา

                     ๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิ์เข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตำรวจ

                     ๑๒.๖ มีหน้าที่ชำระค่าบำรุงสมาคมสาขา

                     ๑๒.๗ มีหน้าที่ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมสมาคมตำรวจสาขา และต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสมาคมตำรวจสาขา

ข้อ ๑๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์มีหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกอื่น เว้นแต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในการประชุม              

          สมาชิกวิสามัญมีสิทธิ์ร้องขอเป็นสมาชิกสามัญได้ โดยยื่นคำร้องต่อนายกสมาคมตำรวจสาขาพิจารณาอนุมัติ  คุณสมบัติสมาชิกวิสามัญที่ร้องขอ วิธีการร้องขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมตำรวจสาขากำหนดโดยความเห็นชอบของสมาคมตำรวจ

ข้อ ๑๔ รายได้ของสมาคมตำรวจสาขา

                    ๑๔.๑  เงินจัดสรรจากสมาคมตำรวจ

                    ๑๔.๒  เงินค่าสมัครและเงินค่าบำรุงสมาชิกของสมาคมตำรวจสาขา

                    ๑๔.๓  เงินและทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้บริจาคให้สมาคมตำรวจสาขา ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค                    

                    ๑๔.๔  เงินอื่นๆ ที่สมาคมตำรวจสาขาจัดหามา

ข้อ ๑๕ การเงินและทรัพย์สินของสมาคมตำรวจสาขา

                     ๑๕.๑ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา เงินสดของสมาคมตำรวจสาขาถ้ามีให้นำฝากไว้ ณ ธนาคาร ออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ สาขาที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งสมาคมตำรวจสาขา

                    ๑๕.๒ การลงนามในตั๋วแลกเงิน  หรือเช็ค หรือการเบิกเงินจากบัญชีของสมาคมตำรวจสาขาจะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมตำรวจสาขาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ  ร่วมกับเหรัญญิก ลงนามพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของสมาคมตำรวจสาขา

                    ๑๕.๓ การสั่งจ่ายเงินของสมาคมตำรวจสาขา ให้นายกสมาคมตำรวจสาขามีอำนาจสั่งจ่ายได้  ไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขา และคณะกรรมการจะอนุมัติได้ไม่เกิน ครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ถ้าจำเป็นต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตำรวจสาขา                                  

ข้อ ๑๖ ระบบการตรวจสอบเงินของสมาคมตำรวจสาขา

                    ๑๖.๑  ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมติที่ประชุมใหญ่

                    ๑๖.๒ ให้เหรัญญิกสมาคมตำรวจสาขามีหน้าที่เก็บรักษาเงินสดของสมาคมตำรวจสาขาได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)           

                    ๑๖.๓ เหรัญญิกของสมาคมตำรวจสาขา จะต้องทำบัญชีรายรับ–รายจ่าย และบัญชีงบดุล  การรับและจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นเอกสาร  โดยมีนายกสมาคมตำรวจสาขาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ   ลงนามร่วมกับเหรัญญิก พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของสมาคมตำรวจสาขาทุกครั้ง  และต้องส่งรายการบัญชี  งบดุลและเอกสารสถานการณ์การเงินที่สำคัญต่อสมาคมตำรวจทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานงบดุล ต่อนายทะเบียนสมาคมตามระเบียบต่อไป

ข้อ ๑๗ ให้นายกสมาคมตำรวจรักษาการตามระเบียบนี้

                              

                                    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕7

 

                                                        พลตำรวจเอก  

                                                                     ( สุวรรณ สุวรรณเวโช )

                                                                      นายกสมาคมตำรวจ

 

หมายเหตุ

            จัดทำและเรียบเรียงโดย พ.ต.ท.พร แก้วช้าง  ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมตำรวจ