สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,988
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,534
จำนวนผู้ลงทะเบียน 19,528
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 127
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 133
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 410,980
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
บทความน่ารู้
ทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ
วันที่ 2 ธ.ค. 64    เข้าชม 443   
ทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ?
1.ประชาชนต้องการให้ปฏิรูปเพราะ
- ตำรวจไม่ใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับแจ้งความ
- รับแจ้งแต่ไม่สอบสวน ไม่ออกไปดูที่เกิดเหตุ รอให้ผู้เสียหายหรือฝ่ายสืบสวนหาพยานหลักฐานมาให้ หามาให้แล้วก็ยังไม่สอบสวน
- สอบสวนล่าช้า ไม่แจ้งความคืบหน้า ไม่ให้ความเป็นธรรม
- มีพฤติกรรมในการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
- เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิด
- ตั้งด่านรีดไถประชาชน มุ่งหวังเงินรางวัลมากกว่าการแก้ไขปัญหา ทำให้การจราจรติดขัด
- บังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ ไม่เสมอภาคเท่าเทียม และไม่เป็นธรรม
- ใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสม กระทำการรุนแรงเกินกว่าเหตุ กระทำผิดกฎหมายเสียเอง
และพฤติกรรมอื่นๆ ซึ่งประชาชนต้องการให้ตำรวจทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ประชาชนรับได้ เมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วต้องจับกุมให้ได้โดยเร็วเพื่อเป็นการเยียวยา การอำนวยความยุติธรรมต้องมีการสืบสวนสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2.ตำรวจเองก็อยากให้มีการปฏิรูปเพราะ
- การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้าย ระบบอุปถัมภ์ การซื้อขายตำแหน่ง การถูกย้ายโดยไม่สมัครใจไปนอกหน่วยเกิดความเดือดร้อนและปัญหาครอบครัว
- ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาบำเหน็จความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
- การมีตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงมากเกินไป บางตำแหน่งไม่มีงานทำเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้อำนาจทางการเมืองหรืออำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ชอบและไม่เป็นธรรม
- การขาดกำลังพลผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะสายตรวจที่ต้องตรวจตราป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พนักงานสอบสวนและผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในการให้บริการและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
- การขาดระบบและกฎเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย(Spec)ของตำแหน่งงานตำรวจในหน้าที่ต่างๆที่จะต้องสร้างและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของตำรวจ
- การขาดความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจสั่งไปช่วยราชการหรือแต่งตั้งโดยไม่คำนึงถึงปัญหาของหน่วยปฏิบัติในระดับสถานีตำรวจที่ต้องมีกำลังพลที่เพียงพอทำหน้าที่ในภารกิจต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การให้บริการ และการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
- การแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ทำให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย การไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบก็ตกกับประชาชน ทำให้ขาดความเชื่อมั่นศรัทธา
- การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อความเป็นมืออาชีพในแต่ละสายงาน
- เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการต่างๆที่เหมาะสมและเพียงพอให้ข้าราชการตำรวจในตำแหน่งต่างๆดำรงชีพและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
- การขาดงบประมาณ ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและทันสมัยและเหมาะสม
- ปัจจุบันตำรวจต้องทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจแต่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำ เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งที่หน้าที่ที่ต้องทำยังทำได้ไม่ดียังไม่เป็นมืออาชีพ
**การปฏิรูปตำรวจไม่ใช่เพราะประชาชนไม่พอใจการทำงานของตำรวจ เช่นการไม่รับแจ้งความ การระงับเหตุล่าช้า การปล่อยให้มีอบายมุขเต็มพื้นที่ ตำรวจเองก็อยากให้มีการปฏิรูปเพราะเบื่อหน่ายต่อการแต่งตั้งที่มีการซื้อขายตำแหน่งมากมายเกือบทุกระดับ ข้ามหัวยกเว้นกฏเกณฑ์ หรือย้ายข้ามภาคโดยไม่มีเหตุผล**
โพสข้อความ