สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,943
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,674
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,624
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 60
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 156
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 212,428
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
นายกสมาคมตำรวจ
 

พล.ต.อ.สุวรรณ  สุวรรณเวโช

พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช

นายกสมาคมตำรวจ

1.  ข้าพเจ้า  พลตำรวจเอก สุวรรณ  สุวรรณเวโช  เกิด  ๒๐  สิงหาคม  2484
2.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
3.  ปัจจุบันตำแหน่ง  นายกสมาคมตำรวจ

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๐๘
-  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๘
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๘
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
   ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒

-  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปกครอง) จากสถาบันการศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๙
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๔

ประวัติการรับราชการ (จากอดีตถึงปัจจุบัน)
๑)   ผู้บังคับการกองวิจัยและวางแผน
๒)   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑

๓)   รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๔)   ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ

๕)   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
๖)   ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
๗)   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๘)   ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
๙)   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑๐)  เลขาธิการสมาคมตำรวจ
๑๑)  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
๑๒)  รองประธานคณะอนุกรรมการการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงาน ตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ
๑๓)  รองประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔)  อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ (พิจารณาความผิดกำหนดโทษ)
๑๕)  อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ (รักษามาตรฐานวินัย)
๑๖)  นายกสมาคมตำรวจ


ประสบการณ์ด้านการสอน
๑) อาจารย์บรรยายวิชาประมวลกฎหมายอาญา และระเบียบวิธีการวิจัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๒) อาจารย์วิชาการวิจัย และการเขียนรายงานทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


 ผลงานทางวิชาการ
๑)  เขียนตำรา เรื่องหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและรายงานประจำภาค
๒)  เขียนหนังสือเรื่อง กฎหมายปกครอง และบริหารราชการไทย
๓)  เขียนหนังสือเรื่อง คำบรรยายวิชาประมวลกฎหมาย ภาค ๑
๔)  เขียนหนังสือเรื่อง ความเชื่อของคนไทย
๕)  เขียนหนังสือเรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของตำรวจไทย
๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์