สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 9,869
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,659
จำนวนผู้ลงทะเบียน 20,622
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 101
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 93
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 446,361
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ศูนย์พิทักษ์ธรรม

คณะทำงานศูนย์พิทักษ์ธรรม สมาคมตำรวจ

๑. พลตำรวจโท ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์                         ที่ปรึกษาคณะทำงาน  โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๔๙ ๔๓๓๒

๒. พลตำรวจตรี ถาวร ขาวสอาด                                ที่ปรึกษาคณะทำงาน  โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๓๖ ๓๒๗๒

๓. พันตำรวจเอก พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์                            หัวหน้าคณะทำงาน    โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๓๐ ๐๑๕๙

๔. พันตำรวจเอก (พิเศษ) นเรศร์ อินทรพรหม             คณะทำงาน               โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๑๕ ๘๘๓๗

๕. พันตำรวจเอก สิทธิพงศ์ ทองวัฒนา                       คณะทำงาน                โทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๒๖ ๔๒๕๔

๖. พันตำรวจโท พิทักษ์ นิยมพฤกษ์                            คณะทำงาน                โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๘ ๕๔๓๓

๗. นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง                       คณะทำงาน                 โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๓๓ ๐๓๘๔

๘. ร้อยตำรวจโท สุภาพ แสนสุพรรณ                         คณะทำงาน                 โทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๗๙ ๒๑๑๘

๙. ดาบตำรวจ สุเมธ ชนกสุนันทพล                           คณะทำงาน                  โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๕๙ ๓๕๗๓

๑๐. ดาบตำรวจ จักร์เพชร โสนาง                              คณะทำงาน                  โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๗๐ ๔๒๗๘

๑๑. นาย จตุพล ปิลาผล                                            เจ้าหน้าที่                     โทรศัพท์  ๐๒ ๙๗๓ ๕๓๓๘

๑๒. นางจันทร์เจ้าขา พุทธิวรกฤต                             เจ้าหน้าที่                      โทรศัพท์ ๐๒ ๙๗๓ ๕๓๓๘