สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 10,146
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,670
จำนวนผู้ลงทะเบียน 20,954
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 93
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 467,932
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
อำนาจหน้าที่และภารกิจของศูนย์พิทักษ์ธรรม

อำนาจหน้าที่และภารกิจของศูนย์พิทักษ์ธรรม 

๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ข้าราชการตำรวจและประชาชน ประสานขอความช่วยเหลือมา

๒) ประสานงาน ให้คำแนะนำ หรือนำผู้ร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ

๓) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดี และวินัย แก่ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม การรักษาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

๔) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายหรือคดี แนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ช่วยประสานงานกับสภาพทนายความ จัดหาทนายความให้ หรือนำไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือหน่วยราชการที่่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องสิทธิค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดทางอาญาและอื่นๆ 

๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

๖) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และผลงานของศูนย์พิทักษ์ธรรมให้สาธารณชนได้รับทราบ

๗) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่นายกสมาคมตำรวจมอบหมาย

๘) จัดทำสถิติข้อมูลผลการดำเนินการของศูนย์พิทักษ์ธรรม และรายงานผลการดำเนินการให้นายกสมาคมตำรวจทราบทุกระยะอย่างต่อเนื่อง