สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 9,869
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,659
จำนวนผู้ลงทะเบียน 20,623
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 107
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 93
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 446,361
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข้อบังคับของสมาคมตำรวจ

   

                   ข้อ ๓๖ ให้เหรัญญิกหรือผู้ได้รับมอบหมายเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้

                   ข้อ ๓๗ เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไป การรับหรือการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีรายการแสดงการจ่ายเงินหรือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้รับมอบหมายร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ

                   ข้อ ๓๘ ให้มีผู้สอบบัญชี ๑ คน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองสรรพบัญชีทั่วไปของสมาคม ผู้สอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและต้องเป็นผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสมาคม

                   กรณีที่ยังไม่มีผู้สอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นการชั่วคราวได้

                   ข้อ ๓๙ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินจากคณะกรรมการสมาคม รวมทั้งเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

                   ข้อ ๔๐ คณะกรรมการสมาคมจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ

 

หมวดที่ ๖

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

--------------------

                  ข้อ ๔๑ ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

                   สมาคมต้องนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ

                   ข้อ ๔๒ สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามกฎหมาย หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก  การประชุมใหญ่เพื่อมีมติกรณีการเลิกสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และมติของที่ประชุมใหญ่ในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

                   ข้อ ๔๓ เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

 

หมวดที่ ๗

บทเฉพาะกาล

--------------------

                   ข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการสมาคมที่บริหารงานก่อนใช้ข้อบังคับฉบับนี้ยังคงสถานะเป็นคณะกรรมการ และมีอำนาจบริหารกิจการของสมาคมตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนครบวาระ

 

                                                   พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง

                                                        นายกสมาคมตำรวจ

 

 

ดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคมตำรวจ