สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,982
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,765
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,754
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 111
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 161
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 223,057
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข้อบังคับของสมาคมตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ)

                                            หมวดที่ ๗

                                 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

      ข้อ ๔๒  ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น   และมติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

      ข้อ ๔๓  การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย  มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

      ข้อ ๔๔  เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตามทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของสมาคมหรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจหรือสวัสดิการข้าราชการตำรวจ  หรือสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพตามมติที่ประชุมใหญ่   (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

                                                           หมวดที่ ๘

                                                        บทเฉพาะกาล

      ข้อ ๔๕  ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ตามข้อบังคับสมาคมที่แก้ไขใหม่   และให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดเดิมให้เป็นไปตามข้อบังคับที่แก้ไขใหม่

           ให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ครบตามข้อบังคับสมาคมที่แก้ไขใหม่

         ให้ปี ๒๕๔๑ เป็นปีแห่งการระดมสมาชิก  ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญอยู่ก่อนแล้ว หรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสามัญปี ๒๕๔๑ นับแต่การแก้ไขข้อคับสมาคมนี้มีผลใช้บังคับ  ซึ่งได้เสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงแล้ว ให้ถือเป็นสมาชิกตลอดชีพ

 

                               พลตำรวจเอก       สุวรรณ  สุวรรณเวโช        

                                                                                                             (สุวรรณ  สุวรรณเวโช)

                                                                                                                นายกสมาคมตำรวจ

 

                                               ร.ต.ท. สุภาพ  แสนสุพรรณ                          พ.ต.อ. ประพงษ์ ระวิวรรณ

                                                (สุภาพ  แสนสุพรรณ)                                  (ประพงษ์ ระวิวรรณ)                                                                           ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมตำรวจ                         เลขาธิการสมาคมตำรวจ

หมายเหตุ

๑.  ข้อบังคับของสมาคมตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๑ จดทะเบียน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔

๒.  ข้อบังคับข้อ  ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๔๓  และจดทะเบียน

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๓

            ๓.  ข้อบังคับข้อ ๓ วรรคสอง และข้อ ๔.๗ แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔  และจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔

            ๔.  ข้อบังคับสมาคมตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๕  และจดทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

           ๕.  ข้อบังคับสมาคมตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙   เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อที่ ๑๔ ,  ๑๖ ,  ๒๐ ,  ๓๑  และข้อ ๔๒    และนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   ลงวันที่ ๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐