สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,015
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,803
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,825
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 108
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 258,155
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข้อบังคับของสมาคมตำรวจ

       ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินจากคณะกรรมการสมาคม รวมทั้งเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

       ข้อ 40 คณะกรรมการสมาคมจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ  

หมวดที่ 6

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

--------------------

                   ข้อ 41 ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

                   สมาคมต้องนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ

                   ข้อ 42 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามกฎหมาย หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก  การประชุมใหญ่เพื่อมีมติกรณีการเลิกสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และมติของที่ประชุมใหญ่ในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

                   ข้อ 43 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่

 

หมวดที่ 7

บทเฉพาะกาล

--------------------

                   ข้อ 44 ให้คณะกรรมการสมาคมที่บริหารงานก่อนใช้ข้อบังคับฉบับนี้ยังคงสถานะเป็นคณะกรรมการ และมีอำนาจบริหารกิจการของสมาคมตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนครบวาระ

 

                                                                       พลตำรวจเอก

                                                                                              (วินัย ทองสอง)

                                                                                           นายกสมาคมตำรวจ

ดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคมตำรวจ