สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,963
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,652
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,622
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 146
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 207,999
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
คณะกรรมการสมาคมตำรวจ

คำสั่งคณะกรรมการของสมาคมตำรวจ

๑.๑ พลตำรวจเอก สุวรรณ  สุวรรณเวโช  นายกสมาคมตำรวจ
๑.๒ พลตำรวจเอก วินัย  ทองสอง รองนายกสมาคมคนที่ ๑
๑.๓   รองนายกสมาคมคนที่ ๒
๑.๔   รองนายกสมาคมคนที่ ๓
๑.๕ พลตำรวจเอก เอก  อังสนานนท์ รองนายกสมาคมคนที่ ๔
๑.๖ พลตำรวจโท ดร. วิเชียรโชติ  สุกโชติรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๗ พลตำรวจโท วรพงษ์  ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๘ พลตำรวจตรี ประยุทธ  ศุภจริยาวัตร นายทะเบียน
๑.๙ พลตำรวจตรี เจริญ  มณีวงศ์  กรรมการและปฏิคม
๑.๑๐ พลตำรวจตรีมงกุฎ  เจียรณัย  กรรมการ
๑.๑๑ พลตำรวจตรี พิทยา  ศิริรักษ์ กรรมการ
๑.๑๒ พลตำรวจตรี อนันต์  โตสงวน กรรมการ
๑.๑๓ พันตำรวจเอก มณฑล  เงินวัฒนะ กรรมการ
๑.๑๔ พันตำรวจเอก กฤษศักดิ์  สงมูลนาค กรรมการ
๑.๑๕ พันตำรวจเอก สังวาลย์  ฤกษ์ศรีลักษณ์ กรรมการ
๑.๑๖ พันตำรวจเอก สุจินต์  มีกะจิตต์  กรรมการ
๑.๑๗ พันตำรวจเอก นพพร  ศุภพัฒน์ กรรมการ
๑.๑๘ พันตำรวจเอก พิชิตชัย  ศรียานนท์ กรรมการ
๑.๑๙ พันตำรวจเอก สุมิตร  มั้นเมือง  กรรมการ
๑.๒๐ พันตำรวจเอก หญิง วนิดา  หาญบุญเศรษฐ กรรมการ/เหรัญญิก
๑.๒๑ พันตำรวจโท พิพัฒน์  บุญเพ็ชร กรรมการ
๑.๒๒ พันตำรวจโท ศุภกฤต  รอดสิน กรรมการ
๑.๒๓ ดร.สมเกียรติ  อัศวิษณุ กรรมการ
๑.๒๔ ดร.สมภพ  โรจนพันธ์ กรรมการ
๑.๒๕ ร้อยตำรวจตรี จตุรงค์  วิทยาคม กรรมการ
๑.๒๖ ร้อยตำรวจโท ภูรินท์  รุ่งเรือง กรรมการ
๑.๒๗ พันตำรวจเอก มานะ  เผาะช่วย กรรมการ/ผู้แทนชมรมพนักงานสอบสวน
๑.๒๘ พันตำรวจโท พงษ์เทพ  จันทร์เจริญ กรรมการ/ผู้แทยชมรมพนักงานสอบสวน
๑.๒๙ นายสมพงษ์  พรสุวรรณกุล กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๐ นางออมทอง  จรัสเจริญยิ่ง กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๑ นายนันทะพัทธ์  กนกนาก กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๒ นายอนุวัต  สถิรศานต์ กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๓    
๑.๓๔ นายวิศิษฎ์  อนันต์โสภณกุล กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๕ นายกิติสุข  พุกะทรัพย์ กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๖ นายคณรัตน์  ชลระกลรัตน์ กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๗ นายธนาสาร  ศรีนุธรรม  กรรมการ/ผู้แทนชมรมยุทธศาสตร์มวลชน
๑.๓๘ ดาบตำรวจ อรรณพ  ภิรมย์เจียว กรรมการ/ผู้แทนชมรมข้าราชการตำรวจ   ชั้นประทวน
๑.๓๙ ดาบตำรวจ เลิศชาย  พิพัฒน์สุคนธ์ กรรมการ/ผู้แทนชมรมข้าราชการตำรวจ   ชั้นประทวน
๑.๔๐ พันตำรวจเอก ประพงษ์  ระวิวรรณ กรรมการ/เลขาธิการ
๑.๔๑ ร้อยตำรวจโท สุภาพ แสนสุพรรณ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ
๑.๔๒ นายปัญณศักดิ์ บุญรังษี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ