สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,982
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,765
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,754
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 111
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 161
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 223,057
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
คณะกรรมการสมาคมตำรวจ

คำสั่งคณะกรรมการของสมาคมตำรวจ

๑.๑ พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ
๑.๒ พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร รองนายกสมาคมคนที่ ๑
๑.๓ พลตำรวจเอก ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ รองนายกสมาคมคนที่ ๒
๑.๔ พลตำรวจโท มณฑล เงินวัฒนะ รองนายกสมาคมคนที่ ๓
๑.๕ พลตำรวจโท นพดล เผือกโสมณ รองนายกสมาคมคนที่ ๔
๑.๖ พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ รองนายกสมาคมคนที่ ๕
๑.๗ พลตำรวจโท ทวีพร นามเสถียร กรรมการ
๑.๘ พลตำรวจเอก สุริยะ ประภายสาธก กรรมการ
๑.๙ พลตำรวจโท โกศล พัวเวส กรรมการ
๑.๑๐ พลตำรวจโท นเรศ เทียนกริม กรรมการ
๑.๑๑ พลตำรวจเอก ชินทัต มีศุข กรรมการ
๑.๑๒ พลตำรวจเอก เดชา ชวยบุญชุม กรรมการ
๑.๑๓ พลตำรวจโท อนันต์ ศรีหิรัญ กรรมการ
๑.๑๔ พลตำรวจเอก เดชา บุตรน้ำเพชร กรรมการ
๑.๑๕ พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา กรรมการ
๑.๑๖ พลตำรวจเอก ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา กรรมการ
๑.๑๗ พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการ
๑.๑๘ พลตำรวจโท เทพ อมรโสภิต กรรมการ
๑.๑๙ พลตำรวจโท สันติ มะลิขาว กรรมการ
๑.๒๐ พลตำรวจโท รัษฏากร ยิ่งยง กรรมการ
๑.๒๑ พลตำรวจตรี สาโรจน์ พรหมเจริญ กรรมการ
๑.๒๒ พลตำรวจตรี คเชนทร์ คชพลายุกต์ กรรมการ
๑.๒๓ พลตำรวจตรี นพรัตน์ รินทพล กรรมการ
๑.๒๔ พลตำรวจตรี ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ กรรมการ
๑.๒๕ พลตำรวจตรี สาธิต เจริญพิภพ กรรมการและเหรัญญิก
๑.๒๖ พันตำรวจเอก พินิจ ศิริชัย กรรมการและนายทะเบียน
๑.๒๗ พลตำรวจตรี ธวัชชัย นิลานุช กรรมการ
๑.๒๘ พลตำรวจตรี ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน กรรมการ
๑.๒๙ พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์ กรรมการ
๑.๓๐ พลตำรวจตรี พชร บุญญสิทธิ์ กรรมการ
๑.๓๑ พลตำรวจตรี ศุภพล อรุณสิทธิ์ กรรมการ
๑.๓๒ พลตำรวจตรี อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการ
๑.๓๓ พันตำรวจเอก พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์ กรรมการ
๑.๓๔ พันตำรวจโท พิทักษ์ นิยมพฤกษ์ กรรมการ
๑.๓๕ พลตำรวจตรี สหัส โหรวิชิต กรรมการ
๑.๓๖ พลตำรวจตรี สมพงศ์ ทองใบ กรรมการ
๑.๓๗ พลตำรวจตรี ยงยุทธ จันตะบุตร กรรมการ
๑.๓๘ พลตำรวจตรี ปกรณ์ เสริมสุวรรณ กรรมการ
๑.๓๙ ร้อยตำรวจโท สุภาพ แสนสุพรรณ กรรมการ
๑.๔๐ ดาบตำรวจ เกียรติเฉลิม รักษ์งาม กรรมการจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
๑.๔๑ พลตำรวจโท สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ กรรมการและเลขาธิการ
๑.๔๒ พลตำรวจตรี วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ