สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 10,146
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,670
จำนวนผู้ลงทะเบียน 20,954
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 93
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 467,932
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
คณะกรรมการสมาคมตำรวจ

คณะกรรมการของสมาคมตำรวจ

๑.๑ พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ
๑.๒ พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร รองนายกสมาคมคนที่ ๑
๑.๓ พลตำรวจเอก ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ รองนายกสมาคมคนที่ ๒
๑.๔ พลตำรวจโท มณฑล เงินวัฒนะ รองนายกสมาคมคนที่ ๓
๑.๕ พลตำรวจโท นพดล เผือกโสมณ รองนายกสมาคมคนที่ ๔
๑.๖ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รองนายกสมาคมคนที่ ๕
๑.๗ พลตำรวจโท ทวีพร นามเสถียร กรรมการ
๑.๘ พันตำรวจเอก สุริยะ ประภายสาธก กรรมการ
๑.๙ พลตำรวจโท โกศล พัวเวส กรรมการ
๑.๑๐ พลตำรวจโท นเรศ เทียนกริม กรรมการ
๑.๑๑ พลตำรวจเอก ชินทัต มีศุข กรรมการ
๑.๑๒ พลตำรวจเอก เดชา ชวยบุญชุม กรรมการ
๑.๑๓ พลตำรวจโท อนันต์ ศรีหิรัญ กรรมการ
๑.๑๔ พลตำรวจเอก เดชา บุตรน้ำเพชร กรรมการ
๑.๑๕ พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา กรรมการ
๑.๑๖ พลตำรวจเอก ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา กรรมการ
๑.๑๗ พลตำรวจโท เทพ อมรโสภิต กรรมการ
๑.๑๘ พลตำรวจโท สันติ มะลิขาว กรรมการ
๑.๑๙ พลตำรวจโท รัษฏากร ยิ่งยง กรรมการ
๑.๒๐ พลตำรวจตรี สาโรจน์ พรหมเจริญ กรรมการ
๑.๒๑ พลตำรวจตรี คเชนทร์ คชพลายุกต์ กรรมการ
๑.๒๒ พลตำรวจตรี นพรัตน์ รินทพล กรรมการ
๑.๒๓ พลตำรวจตรี ธวัชชัย นิลานุช กรรมการ
๑.๒๔ พลตำรวจตรี ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน กรรมการ
๑.๒๕ พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์ กรรมการ
๑.๒๖ พลตำรวจตรี พชร บุญญสิทธิ์ กรรมการ
๑.๒๗ พลตำรวจตรี ศุภพล อรุณสิทธิ์ กรรมการ
๑.๒๘ พลตำรวจตรี อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการ
๑.๒๙ พันตำรวจเอก พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์ กรรมการ
๑.๓๐ พันตำรวจโท พิทักษ์ นิยมพฤกษ์ กรรมการ
๑.๓๑ พลตำรวจตรี สหัส โหรวิชิต กรรมการ
๑.๓๒ พลตำรวจตรี สมพงศ์ ทองใบ กรรมการ
๑.๓๓ พลตำรวจตรี ยงยุทธ จันตะบุตร กรรมการ
๑.๓๔ พลตำรวจตรี ปกรณ์ เสริมสุวรรณ กรรมการ
๑.๓๕ ร้อยตำรวจโท สุภาพ แสนสุพรรณ กรรมการ
๑.๓๖ ดาบตำรวจ เกียรติเฉลิม รักษ์งาม กรรมการจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
๑.๓๗ พันตำรวจเอก พินิจ ศิริชัย กรรมการและนายทะเบียน
๑.๓๘ พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑.๓๙ พลตำรวจตรี ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ กรรมการและปฏิคม
๑.๔๐ พลตำรวจตรี สาธิต เจริญพิภพ กรรมการและเหรัญญิก
๑.๔๑ พลตำรวจโท สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ กรรมการและเลขาธิการ
๑.๔๒ พลตำรวจตรี วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ