สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,979
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,778
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,764
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 24
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 134
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 233,786
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
นโยบายสมาคมตำรวจ

 

นโยบายสมาคมตำรวจ 2552-2554สมาคมตำรวจได้กำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการตามนโยบายเดิมอย่างต่อเนื่อง  และมีนโยบายมุ่งเน้นในด้านต่างๆที่สำคัญดังนี้ 

1. เนื่องจากการสร้างความเป็นปึกแผ่นของสมาคม  โดยการจัดตั้งสมาคมสาขาได้คืบหน้าไปช้ามาก  สมาคมจึงได้ปรับมรรควิธีใหม่  โดยในเบื้องแรกจะรับชมรมอาสาสมัคร  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในจังหวัดต่างๆ  เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของสมาคม  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

2. สร้างสรรค์ให้สมาคมเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการควบคุมอาชญากรรม  การอำนวยความยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาสังคม 

3. มีศูนย์รับแจ้งและช่วยเหลือราชการตำรวจ  และประชาชนในด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ  ซึ่งทำงานได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นสมาคมผู้พิทักษ์  เอื้ออาทรและเป็นมิตรที่ดีของประชาชน 

4. ส่งเสริมให้บุคคลประกอบคุณงามความดีและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  รวมทั้งคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ “ยอดตำรวจ” และ “ยอดอาสาสมัคร” แห่งปีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมทั่วไป 

5. ดำเนินการเชิงรุก  ด้วยการริเริ่มและเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ  ทั้งในด้านวิชาการ  วัฒนธรรม  และสังคม  เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้ตำรวจเป็นวิชาชีพที่ซื่อสัตย์  สามารถ  ศรัทธา  และน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ของสมาคมตำรวจ

เพื่อ....

 1. เป็นศูนย์กลาง สำหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติราชการและปัญหาของข้าราชการตำรวจในเรื่องอื่นๆ
 2. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจและผู้ประกอบคุณความดี ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันสมควรแก่การยกย่อง
 3. ส่งเสริมจริยธรรมและการศึกษาของตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และราษฎรอาสาสมัคร เผยแพร่ความรู้ แนวความคิด และวิทยาการใหม่ แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องและบังเกิดผลดีแก่ส่วนรวม รวมทั้งมีการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งแก่ข้าราชการและสังคม
 5. ส่งเสริมและร่วมมือกับส่วนราชการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการ และการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

 

นโยบายและแนวทางการดำเนินการ

สมาคมตำรวจ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

 

 1. การดำเนินการจัดตั้งสมาคมตำรวจสาขา
 2. ผลักดัน พระราชบัญญัติสภาวิชาชีพตำรวจ
 3. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือตำรวจที่พิการและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
 4. เพิ่มสวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยมีการประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการตำรวจ
 5. จัดอบรมสัมมนาความรู้งานสอบสวนให้กับพนักงานสอบสวนทุกระดับ
 6. หนังสือพิมพ์ รายเดือน ของสมาคมตำรวจ
 7. ส่งเสริมงานป้องกันอาชญากรรมร่วมกับภาคประชาชนและตำรวจ โดยคณะทำงานฝ่ายยุทธศาสตร์สมาคมตำรวจ
 8. ผลักดันโครงการตำแหน่งข้าราชการตำรวจประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
 9. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเลื่อนยศขึ้นเป็นระดับสัญญาบัตรอย่างต่อเนื่อง
 10. สมาคมร่วมกับวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จัดทำโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ ขนาด สูง ๑๔๕ เมตร ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีเพื่อประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 11. สนับสนุนให้องค์กรตำรวจในระดับภูมิภาค เป็นกรมเล็กในกรมใหญ่ (หรือทบวง)


 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. เป็นศูนย์กลางในการ
  • ติดต่อ พบปะสังสรรค์ของมวลสมาชิก
  • รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกต่อการบริหารสมาคม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจของ ตร. และการก่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  • สนับสนุนสวัสดิการตำรวจและครอบครัวทั้งในและนอกราชการ
 2. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  • สวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมจัดทำขึ้น
  • การช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
  • การช่วยเหลือกรณีเดือดร้อนอื่นๆ ตามที่สมาคมเห็นควรให้การช่วยเหลือ
  • ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่แจ้งทางหนังสือพิมพ์/วารสารของสมาคม ฯลฯ